Báo giá dịch vụ Đại Lý Thuế

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - Đại lý thuế

 

-   Phần kế toán: Kiểm tra, xử lý, tổng hợp

và giải trình số liệu với cơ quan thuế (khi

phát sinh)

-  Thương mại / Dịch vụ : 
     + Dưới 15 Hóa đơn
     + Từ  15 -> 30 hóa đơn
     + Trên 30 hóa đơn 
        (thỏa thuận theo mức phát sinh)
-  Sản xuất / Xây dựng/ Xuất Nhập khẩu
     + Dưới 15 Hóa đơn
     + Từ  15 -> 30 hóa đơn
     + Trên 30 hóa đơn 
        (thỏa thuận theo mức phát sinh)
 
800.000 VNĐ/tháng
1.000.000VNĐ/tháng
 
 
 
 
1.000.000VNĐ/ tháng
1.200.000 VNĐ/ tháng
 

-  Phụ phí Báo cáo tài chính - báo cáo

quyết toán  năm 

-  Áp dụng cho tất cả càc ngành nghề và 

không tùy thuộc lượng hóa đơn, chứng từ

1.000.000 VNĐ/năm

 

 

DOWNLOAD HỢP ĐỒNG MẪU THAM KHẢO:

Hợp đồng Đại Lý Thuế

 
Google+