Đại lý thuế là gì?

      Là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (gọi tắt là Đại lý thuế ) là 
Doanh Nghiệp kinh doanh dịch vụ thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp đáp ứng đủ điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
  • 1 Có ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong Chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
  • 2 Có ít nhất 02 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế 
Dịch vụ làm thủ tục về thuế là hoạt động của Đại Lý Thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, kiếu nại về thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thay cho người nộp thuế theo qui định của Luật Quản Lý Thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký.

Support online

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! Hữu Từ

Trợ giúp qua Yahoo Messenger! Trịnh mạnh cường

giayphep@ketoancattuong.vn
baocaothue@ketoancattuong.vn

certificate

chứng chỉ 1Chứng chỉ 2
Google+